Klim- en Boulderhal

Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je onze Algemene Voorwaarden. Mocht je hier vragen over hebben kun je altijd contact met ons opnemen.

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 • ‘Klim- en Boulderhal Bossche Boulders B.V.’ (hierna: Boulderhal Bossche Boulders) is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Jagersheuvelstraat 32 5222 BJ, statutair gevestigd te ‘s-Hertogenbosch.
 • Bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 • Actieve bezoekers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten op het adres Jagersheuvelstraat 32 te ’s-Hertogenbosch.

Artikel 2 | Veiligheid

 • Actieve bezoekers zijn verplicht vòòr gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte stellen van het huisreglement en de algemene voorwaarden van Boulderhal Bossche Boulders welke zich bevinden bij de balie en in de directe nabijheid van de boulderfaciliteiten. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 • Het in strijd handelen met het huisreglement kan verwijdering uit het Boulderhal Bossche Boulders en/of het daarbij behorende terrein tot gevolg hebben. Er kan eveneens tot onmiddellijke intrekking van het lidmaatschap van Boulderhal Bossche Boulders overgegaan worden, zonder dat daarbij recht bestaat op restitutie van het toegangs- of lidmaatschapsgeld.
 • Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 • Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 • De veiligheidsregels staan omschreven in de huisregels.

Artikel 3 | Toegang

 • Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee huis- en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren.
 • Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 • Kinderen onder de 6 jaar hebben geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Boulderhal Bossche Boulders.
 • Actieve bezoekers van 6 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
 • Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 • Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 • Boulderhal Bossche Boulders is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekersduur te beperken.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

 • Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Boulderhal Bossche Boulders niet houden aan de algemene voorwaarden en of veiligheidsvoorschriften en/of huisreglement en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
 • Bij herhaling kan Boulderhal Bossche Boulders besluiten tot uitsluiting. De definitief verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.

Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 • Boulderhal Bossche Boulders is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Boulderhal Bossche Boulders is bij gebruik van de kluisjes niet aansprakelijk voor schade die de bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies uit de kluisjes.
 • Evenmin is Boulderhal Bossche Boulders aansprakelijk voor schade van of toegebracht door bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker als zij gebruik maken van de sportfaciliteiten, terwijl zij hadden moeten beseffen dat dit gezien hun lichamelijk conditie onverantwoord was.
 • Evenmin is Boulderhal Bossche Boulders aansprakelijk voor schade van of toegebracht door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 • Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Boulderhal Bossche Boulders.
 • Personeelsleden van Boulderhal Bossche Boulders houden, behoudens in geval van instructie van bezoekers, beperkt toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Boulderhal Bossche Boulders beperkte aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 • Boulderhal Bossche Boulders aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Boulderhal Bossche Boulders geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Boulderhal Bossche Boulders kan worden toegerekend.
 • Boulderhal Bossche Boulders levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Boulderhal Bossche Boulders is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 • Indien Boulderhal Bossche Boulders op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Boulderhal Bossche Boulders is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Boulderhal Bossche Boulders niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Boulderhal Bossche Boulders , is de aansprakelijkheid van Boulderhal Bossche Boulders beperkt tot maximaal € 10.000,- per gebeurtenis. Door toegang tot Boulderhal Bossche Boulders of deelname aan evenementen van Boulderhal Bossche Boulders verklaart bezoeker cq deelnemer deze regeling te accepteren en te accorderen.
 • De bezoeker is aansprakelijk voor de schade, toegebracht aan gebouw en inventaris door hem persoonlijk.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Boulderhal Bossche Boulders is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Boulderhal Bossche Boulders, 15 juni 2019 ’s-Hertogenbosch.

We are on Instagram
Morgen gewoon geopend tussen 10:00-23:00
We’re going wide, Boyz! Vandaag iets nieuws in de wand: crack klimmen! Met je handen en voeten klem je in de “crack”. Er zit rubber tussen, dus geen zere handjes! Kom jij oefenen? @boulder_joch Martijn doet het ff voor!
Bring your mom, friend for free 12 mei
Vandaag zijn we gewoon geopend #boulderen #klimmen #gezelligheid #kingsday #koningsdag #denbosch #sportief
Vandaag zijn we gewoon geopend #boulderen #klimmen #gezelligheid #kingsday #koningsdag #denbosch #sportief
FL!TS the first one! Foto’s link in bio https://lnk.bio/bosscheboulders
Bedankt @monk_eindhoven en het @_nkbv voor het organiseren van weer een super toffe jeugdserie editie! Het was weer een geslaagde ochtend 🥳 Tot vanavond bij FLITS @bosscheboulders
Wekelijk vernieuwen wij boulders. Grepen worden eruit gehaald , schoongemaakt en gedroogd. Daarna maken we weer mooie nieuwe boulder projectjes.
Zaterdag 20 april FLITS @bosscheboulders
De 4de editie van de Bossche Boulders Pubquiz is weer een feit! 22 teams hebben hard gestreden voor de felbegeerde nummer 1 plek. Wij vonden het ontzettend gezellig en zijn mega trots op onze Bossche Boulder communitie en de crew die deze avond weer tot een enorm succes heeft laten slagen❤️. Wij kunnen niet wachten tot de volgende quiz. 🥳
Het is heeeeerlijk weer om op onze buitenwand te komen klimmen! Zien we je straks?
Kom jij zaterdag met het mooie weer onze buitenboulders klimmen? 
De buitenmuur is geopend 
Oh ja, en er zijn ook nieuwe zwarte boulders binnen! #reset
Voor onze woensdagtraining zijn wij per direct op zoek naar een nieuwe assistent-jeugdtrainer! 🧗‍♂️ Wie zoeken we 🔎
Iemand die het leuk vindt om met kinderen te werken, ze kan motiveren en begeleiden in het verbeteren van hun klimvaardigheden. Daarnaast ben je beschikbaar op woensdag van 16:00 tot 17:00 voor minimaal een jaar. Klimervaring is fijn, maar geen vereiste! Zie jij jezelf als onze nieuwe assistent-jeugdtrainer? Stuur dan een mailtje met informatie over jezelf naar info@bosscheboulders.nl
We zijn gewoon open tijdens Pasen! 🐣

#BosscheBoulders

Wil je niets missen van al onze boulder belevingen en ontwikkelingen? Volg ons via deze website en social media. Ontdek & Deel #BosscheBoulders!

Wij gebruiken cookies